BALMUDA | The Toaster

Pocket

BALMUDA | The Toaster

BALMUDA | The Toaster

BALMUDA | The Toaster
スチームテクノロジーと完璧な温度制御